Výzkum, granty

V současnosti se ústav orientuje na experimentální i klinický výzkum přírodních látek s cytoprotektivními a hypolipidemickými účinky s perspektivou vývoje potencionálních léčiv a na metabolismus léčiv – enzymy metabolismu léčiv ( cytochrom P450), mezidruhové rozdíly v metabolismu a lékové interakce. Dále na výzkum optimalizace farmakoterapie s využitím farmakoepidemiologických a farmakoekonomických metod. V roce 1999 byla na ústavu vybudována radioizotopová laboratoř s operačními prostory pro práci s experimentálními zvířaty, umožňující experimentální výzkum za použití radioaktivně značených látek.

Vědeckovýzkumné zaměření pracovníků

 • Prof. RNDr. P. Anzenbacher, DrSc.
  metabolismus léčiv – enzymy metabolismu léčiv (cytochrom P450), mezidruhové rozdíly v metabolismu, lékové interakce. Od r. 2005 je prof. Anzenbacher představitelem Evropské asociace pro výzkum cytochromu P450 (http://p450european.upol.cz). Více o pracovní skupině prof. Anzenbachera na http://anzp450.upol.cz.
 • Doc. RNDr. N. Škottová, CSc.
  experimentální a klinická farmakologie hypolipidemik a přírodních látek modulujících metabolismus plasmových lipoproteinů.
 • Prof. MUDr. J. Jezdinský, CSc.
  výzkum účinků protizánětlivých léčiv, zvláště lokálně aplikovaných nesteroidních antiflogistik.
 • Doc. MUDr. M. Grundmann, CSc.
  terapeutické monitorování hladin léčiv, klinická farmakologie antihypertenziv, výzkum spotřeby léčiv.
 • Doc. MUDr. K. Urbánek, Ph.D.
  možnosti využití farmakoepidemiologických metod a výzkumu spotřeby léčiv v nemocnicích k optimalizaci léčby, zvláště u geriatrických pacientů a v antibiotické terapii.
 • Doc. MUDr. R. Večeřa, Ph.D.
  studium vlivu látek s hypolipidemickým účinkem na lipidové parametry u hyperlipoproteinemických pacientů., experimentální farmakologie přírodních antioxidačních látek.
 • MUDr. J. Strojil
  možnosti využití farmakoepidemiologických metod a výzkumu spotřeby léčiv v nemocnicích k optimalizaci léčby, zvláště u geriatrických pacientů a v antibiotické terapii.
 • Mgr. V. Mašek, Ph.D.
  zavádění nových metodických postupů při studiu metabolismu léčiv.
 • Mgr. A. Tunková
  studium metabolismu látek se zaměřením na virostatika a látky přírodního původu.
 • MUDr. D. Hajdu
  možnosti využití farmakoepidemiologických metod a výzkumu spotřeby léčiv v nemocnicích k optimalizaci léčby.

Grantové projekty řešené v roce 2009

 • Pleiotropní účinky hypolipidemik
  Programy mezinárodní spolupráce, akce COST B25.003, řešitel Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
 • Porcinní biotransformační enzymy
  Programy mezinárodní spolupráce, akce COST 861. 001, řešitel Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
 • Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk
  MSM 6198959216, hlavní ř ešitel prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., spoluřešitelé: prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. a doc. RNDr. Nina Škottová, CSc.
 • Vliv probiotik na procesy určující farmakokinetiku léčiv
  GAČR 305/08/0535, hlavní řešitel RNDr. Zdeněk Zídek, DrSc., spoluřešitel prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
 • Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv
  KAN 200200651, hlavní řešitel: prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., spoluřešitel: prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

Jiná odborná činnost

Pracovníci ústavu vykonávají úkoly pro Fakultní nemocnici Olomouc v rámci Pracoviště klinické farmakologie. Jde zejména o konzultační činnost, sledování spotřeby léčiv ve Fakultní nemocnici, zabezpečení práce Lékové komise a členství v Etické komisi FN. Ústav odborně zajišťuje časopis (odborný redaktor je doc. MUDr. K. Urbánek, Ph.D.) Klinická farmakologie a farmacie (dříve Zpravodaj klinické farmakologie a farmacie), v r. 2009 již XXIII. ročník. Členové ústavu se podílejí na práci oborových rad farmakologie a biochemie a řady odborných společností.

Pracoviště pořádá odborné setkání, např. v roce 2007 57. Farmakologické dny (sjezdu českých a slovenských farmakologů).
www.farmdny2007.upol.cz

Aktuality
progeCAD - alternativa AutoCAD (R) Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.